Title Author Hits
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 4
ประกาศผลการพิจารณาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร) Written by Super User 1
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 33
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ 2 ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 34
เอกสารแนบประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยใน ปีงบ 61 Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 42
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ปีงบ 61 Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 36
เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยใน Written by Super User 43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 32
เอกสารประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้ป่วยใน Written by ชยพล สันติวรากร 74
Display #