Title Author Hits
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 44
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 49
เอกสารแนบรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 52
เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Written by Super User 50
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน โดยวิธีคัดเลือก Written by ชยพล สันติวรากร 158
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ชยพล สันติวรากร 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ 2 ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 152
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ 2 ชั้น (โรงครัว โรงอาหาร) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 113
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ฐาปนพงศ์ ดีอุดมจันทร์ 128
Display #