ประวัติความเป็นมา

Created: Monday, 03 March 2014

ประวัติโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง สังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งที่ 5 ของภาคอีสาน ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง

....... ..ตั้งอยู่บนเนินเขาใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน เลขที่ 440 หมู่ 4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย บนพื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 4 กิโลเมตร

ด้วยสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยขุนเขา    อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพจิตในและสุขภาพจิต   ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง    ของงานให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช    กรมสุขภาพจิต จึง ได้ดำเนินการ   จัดทำสัญญาก่อสร้างกับ   ห้างหุ้นส่วนเลยวัสดุก่อสร้าง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539ในวงเงิน135,799,974.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) พร้อมได้รับการสนับสนุน เงินบำรุงจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเงินจำนวน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ถือเป็นการขยายบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในแถบอีสานตอนบน จึงมีคำสั่งให้เปิดดำเนินการ พร้อมให้บริการงานผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2543 ส่วนบริการงานผู้ป่วยใน อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

 

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์


1. นายแพทยธรณินทร์   กองสุข                                      พ.ศ. 2543 - 2548
2. นายแพทย์ประภาส    อุครานันท์                                  พ.ศ. 2548 - 2552
    3. นายแพทย์ทวี  ตั้งเสรี       รักษาการผู้อำนวยการฯ            พ.ศ. 2552 - 2552 
  4. นายแพทย์ณัฐกร  จำปาทอง                                        พ.ศ .2552 -  2557
  5. นายแพทย์อาทิตย์  เล่าสุอังกูร                                      พ.ศ .2557 -  ถึงปัจจุบัน

 

 ปัจจุบัน

นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

ที่อยู่ 440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042808100 โทรสาร 042814890 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.